Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Sebastian Żywicki, 22-01-2018, 08:31

Protokół zdawczo-odbiorczy nie przesądza o terminie zapłaty VAT

W praktyce obrotu przyjęło się stwierdzanie wykonania robót protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury VAT. Czy jest to prawidłowa praktyka?

Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wykonania usługi. Wyjątek stanowią usługi budowlane i budowlano-montażowe – tutaj obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a). W przypadku zaś, gdy faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem - z chwilą upływu terminu na wystawienie faktury, czyli 30 dni od wykonania usługi  (art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy).

Chociaż wykonanie robót jest stwierdzane odpowiednim dokumentem (zwykle protokołem) - to jednak data jego wystawienia przez odbiorcę nie przesądza o terminie i zakresie wykonanych usług. Usługi budowlane i budowlano-montażowe stanowią bowiem usługi rezultatu. Zasadnicze znaczenie ma zatem moment faktycznego wykonania usługi, który może być inny niż data wystawienia protokołu.

Usługa budowlana rzadko kiedy jestjednorodną czynnością, nawet jeżeli w rozumieniu cywilistycznym wykonawca zobowiązuje się do oddania końcowego efektu zlecenia. Momentem wykonania usługi jest wykonanie wszystkich czynności, wszystkich prac składającą się na tę usługę

Usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której określono zapłatę.

Zatem w przypadku, w którym strony umówiły się, że część zapłaty nastąpi po wykonaniu np. fundamentów, a protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany pół roku po wykonaniu tychże fundamentów – obowiązek podatkowy powstanie nie z chwilą podpisania tego protokołu, ale z chwilą faktycznego wykonania robót.

BIBLIOGRAFIA

  • ustawa o podatku od towarów i usług
  • Wyrok WSA w Krakowie z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 708/15
  • wyrok WSA w Warszawie z 14 maja 2015 r., III SA/Wa 235/15, LEX nr 1682505
  • wyrok WSA w Warszawie z 30 lipca 2015 r., III SA/Wa 393/15, LEX nr 1802567
  • wyroki NSA z 28 kwietnia 2017 r., I FSK 1811/15, LEX nr 2278987,
  • wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2017 r., I FSK 1482/15, LEX nr 2269069

Sebastian Żywicki
Sebastian Żywicki Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie rynku nieruchomości oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętym prowadzeniem przedsiębiorstwa, takimi jak optymalizacja podatkowa, zarządzanie własnością intelektualną oraz danymi osobowymi.
comments powered by Disqus
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska